Политика на поверителност за приложения

Политика за поверителност на приложения

Това приложение събира някои от личните данни на потребителите си. Тук ще намерите следната информация:

Резюме на политиката ни: 

Лични данни ще се използват за следните услуги: мобилни приложения АБВ - Играй с буквите.

Пълна политика

Администратор на лични данни: 

„Клевър Бук“ ООД

Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1797, район „Студентски“, ж.к. Младост, бл. 107, ап. 18

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:

България, гр. София 1528, ул. „Неделчо Бончев” №10, склад №18

Видове събрана информация:

Сред видовете лични данни, които това приложение събира самостоятелно или чрез трето лице са: Данни за използване и бисквитки.

Други придобити лични данни ще бъдат описани в други раздели на политиката ни за поверителност или чрез специален текст, описващ данните за поверителност. Личните данни могат да бъдат свободно предоставени от потребителя или ще бъдат автоматично придобити от приложението. Всяко използване на бисквитки – или друг инструмент за проследяване – от това приложение или от собственици на услуги на трета страна, освен ако не е посочено друго, служи за идентифициране на Потребителите и запомняне на техните предпочитания единствено с цел да се предостави услугата, желана от Потребителя.

Липсата на предоставяне на някои определени лични данни може да направи невъзможно това Приложение да предостави своите услуги.

Потребителите носят отговорност за всички лични данни на трети страни, получени публикувани или сподели чрез това Приложение и потвърждават, че имат съгласието на третата страна да предоставят личните данни на Собственика.

Режим и място на обработка на Данните

Методи на обработка

Администраторът на данни обработва Данните на Потребителите по подходящ начин и ще предприеме подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, изменение или неразрешено унищожаване на Данните. Обработката на данните се извършва с помощта на компютри и/ или инструменти с активиран ИТ, следвайки организационни процедури и режими, строго свързани с посочените цели. 

Освен Администратора на данни, в някои случаи данните могат да бъдат достъпни за определени типове отговорни лица, участващи в работата на сайта (администрация, продажби, маркетинг, правна, системна администрация) или външни страни (като трети трета страна, т.е доставчици на технически услуги, доставчици на пощенски услуги, доставчици на хостинг услуги, ИТ компании, комуникационни агенции), назначени, ако е необходимо като Администратор за обработване на данни от Собственика.

Място

Данните се обработват в оперативните офиси на Администратора на данни и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката. За допълнителна информация, моля, свържете се с администратора на данни.

Време на задържане на данни

Данните се съхраняват за времето, необходимо за предоставяне на услугата, поискана от Потребителя, или заявена от целите, посочени в този документ. Потребителят винаги може да поиска Администраторът на данни да спре или премахне данните.

Използване на събрани данни

Данните, отнасящи се до Потребителя, се събират, за да позволят на Собственика да предоставя своите услуги, както и за следните цели: Анализ.

Личните данни, използвани за всяка цел, са посочени в конкретните раздели на този документ.

Подробна информация за обработката на лични данни

Личните данни се събират за следните цели и се използват следните услуги:

Анализ

Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на собственика да наблюдава и анализира уеб трафика и могат да се използват за проследяване на поведението на потребителя. 

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google“). Google използва събраните данни, за да проследява и проучва използването на това приложение, да изготвя отчети за дейностите си и да ги споделя с други услуги на Google.

Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Събрани лични данни: бисквитки и данни за употреба.

Място на обработка: САЩ - Политика за поверителност Privacy Policy

Допълнителна информация за събирането и обработката на данни

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за законни цели от Администратора на данни, в съда или в етапи, водещи до възможни правни действия, произтичащи от неправилно използване на това Приложение или свързаните с него услуги.
Потребителят декларира, че е наясно, че от администратора на данни може да се изисква да разкрие лични данни при поискване от публичните органи.

Допълнителна информация за личните данни на потребителя

В допълнение към информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, това Приложение може да предостави на Потребителя допълнителна и контекстуална информация относно конкретни услуги или събиране и обработка на Лични данни при поискване.

Системни дневници и поддръжка

За целите на експлоатацията и поддръжката, това Приложение и всички услуги на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействие с това Приложение (системни дневници) или да използват за тази цел други Лични данни (като IP адрес).

Информация, която не се съдържа в тази политика

Повече подробности относно събирането или обработката на лични данни могат да бъдат поискани от Aдминистратора на данни по всяко време. Моля, вижте информацията за контакт в началото на този документ.

Права на Потребителите

Потребителите имат право по всяко време да знаят дали личните им данни са съхранени и могат да се консултират с Администратора на данни, за да научат за тяхното съдържание и произход, да проверят тяхната точност или да поискат те да бъдат допълнени, отменени, актуализирани или коригирани , или за превръщането им в анонимен формат или за блокиране на данни, съхранявани в нарушение на закона, както и да се противопоставят на тяхното третиране по някакви и всички законни причини. Исканията трябва да се изпращат на Администратора на данни на посочената по-горе информация за контакт.

Това приложение не поддържа заявки „Не проследявай“. За да определите дали някоя от услугите на трети страни, които използва Приложението, отговаря на заявките „Не проследявай“, моля, прочетете техните политики за поверителност.

Промени в тази политика за поверителност

Администраторът на данни си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите потребители на тази страница. Силно се препоръчва често да проверявате тази страница, като се позовавате на датата на последната модификация, посочена в долната част. Ако Потребител възрази срещу някоя от промените в Политиката, Потребителят трябва да престане да използва това Приложение и може да поиска от Администратора на данни да премахне Личните данни. Освен ако не е посочено друго, действащата тогава политика за поверителност се отнася за всички Лични данни, които администраторът на данни има относно Потребителите.

 

Определения и правни препратки

Лични данни (или данни)

Всяка информация относно физическо лице, юридическо лице, институция или сдружение, която е или може да бъде идентифицирана, дори индиректно, чрез позоваване на друга информация, включително личен идентификационен номер.

Данни за употреба

Информация, събрана автоматично от това Приложение (или услуги на трети страни, използвани в това Приложение), която може да включва: IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от Потребителите, които използват това Приложение, URI адресите (Унифициран идентификатор на ресурс), времето на заявката, използваният метод за подаване на заявката до сървъра, размерът на файла, получен в отговор, числовият код, указващ състоянието на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и т.н.), държавата на произход, характеристики на браузъра и операционната система, използвани от Потребителя, различните подробности за времето на посещение (напр. времето, прекарано на всяка страница в Приложението) и подробности за пътя, следван в Приложението, със специално позоваване на последователността на посетените страници и други параметри за операционната система на устройството и / или ИТ средата на потребителя.

Потребител

Лицето, което използва това приложение, което трябва да съвпада или да бъде упълномощено от субекта на данните, за когото се отнасят личните данни.

Субект на данните

Юридическото или физическото лице, за което се отнасят Личните данни. Обработващ данни (или супервайзор на данни) Физическото лице, юридическото лице, публичната администрация или друг орган, сдружение или организация, упълномощени от Администратора на данни да обработват Личните данни в съответствие с тази политика за поверителност.

Потребител

Лицето, което използва това приложение, което трябва да съвпада или да бъде упълномощено от Субекта на данните, за когото се отнасят личните данни.

Субект на данните

Юридическото или физическото лице, за което се отнасят Личните данни.

Обработване на данни (или супервайзор на данни)

Физическото лице, юридическото лице, публичната администрация или друг орган, сдружение или организация, упълномощени от Администратора на данни да обработват Личните данни в съответствие с тази политика за поверителност.

Администратор на данни (или собственик)

Физическото лице, юридическото лице, публичната администрация или всеки друг орган, сдружение или организация с право, също съвместни с друг администратор на данни, да взема решения относно целите и методите за обработка на лични данни и използваните средства, включително мерки за сигурност относно работата и използването на това Приложение. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственик на това приложение.

Приложението

 

Хардуерният или софтуерен инструмент, чрез които се събират Личните данни на Потребителя.

Бисквитки

Малка част от данните, съхранявани в устройството на потребителя.

Правна информация

Известие за европейските потребители: тази декларация за поверителност е изготвена в изпълнение на задълженията по чл. 10 от Директива н. 95/46 / ЕО и съгласно разпоредбите на Директива 2002/58 / ЕО, преработена с Директива 2009/136 / ЕО, относно темата за бисквитките.

Тази политика за поверителност се отнася единствено до това приложение.

Последна актуализация: 18 януари 2020 г.