Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА онлайн магазин CLEVERBOOK.NET

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Клевър Бук“ ООД, ЕИК 201088845, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, район „Студентски“, ж.к. Младост, бл. 107, ап. 18, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия CLEVERBOOK.NET, наричана по-долу CLEVERBOOK.NET.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Клевър Бук“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1797, район „Студентски“, ж.к. Младост, бл. 107, ап. 18

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:

България, гр. София 1528, ул. „Неделчо Бончев” №10, склад №18

4. Данни за кореспонденция:

България, гр. София 1528, ул. „Неделчо Бончев” №10, склад №18, телефон: 0889 237 378

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201088845

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-518
факс: 02/91-53-525
Email: [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22

Email:  [email protected]
Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201088845

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. CLEVERBOOK.NET e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.CLEVERBOOK.NET, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от/ в платформата CLEVERBOOK.NET;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата CLEVERBOOK.NET електронни средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET чрез интерфейса на страницата на CLEVERBOOK.NET, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата CLEVERBOOK.NET в Интернет;

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.cleverbook.net. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, но не по-късно от получаването на потвърждение от Доставчика за изпратена поръчка на предоставения от Ползвателя имейл адрес.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата CLEVERBOOK.NET възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата CLEVERBOOK.NET и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата CLEVERBOOK.NET.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА CLEVERBOOK.NET

Чл. 7. (1) За да използва CLEVERBOOK.NET за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да използват процедурата „Поръчай като гост“, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET, съобразно посочената в него процедура.

(3) С натискане на бутона „Запознах се с общите условия и ги приемам“ при регистрацията на Ползвател или непосредствено преди завършване на поръчката, в случай на процедурата „Поръчай като гост“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата CLEVERBOOK.NET стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата CLEVERBOOK.NET по следната процедура:

1. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата CLEVERBOOK.NET;

2. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на способ и момент за плащане на цената;

6. Потвърждение на поръчката.

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) В случай на доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, с предимство се прилагат правилата за доставка и връщане на съответния комплект, както са обявени в профила на стоката в електронния магазин.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка по един от следните начини:

1. с кредитна или дебитна карта (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY);

2. през системата на E-Pay;

3. с банков превод по банковата сметка, указана в платформата CLEVERBOOK.NET;

4. с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер.

(2) Ползвателят може да плати цената единствено с наложен платеж при получаване на стоката, в случай на избран начин на доставка до офис на куриерската фирма.

(3) По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

(4) Стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект и за които цената се отнася за комплекта в неговата цялост, могат да се връщат от Ползвателя срещу възстановяване на заплатената цена, единствено като комплект в неговата цялост.

(5) В случай, че Ползвателят желае да упражни правото си на отказ от договора по отношение само на една от стоките в комплект по ал. 2, Доставчикът възстановява заплатената сума до размера на редовната или намалената цена на запазената стока, а ако тази цена надвишава заплатената за комплекта сума, Ползвателят трябва да доплати съответно до достигане на редовната цена, в противен случай няма право да задържи едната стока, като за упражняването на правото на отказ се прилага съответно чл. 16.                                                                                                                                                                                                             

(6) Стоките, които се продават в секцията „Намалени“ на уебсайта на Доставчика, се продават отделно от останалите стоки, но могат да се заявяват с една поръчка, заедно с останалите стоки. При направена поръчка заедно на стоки от секцията „Намалени“ и останалите стоки, Доставчикът  организира едновременно доставката на закупените продукти, ако са закупени от един и същи Ползвател с посочен един и същи адрес.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в CLEVERBOOK.NET, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET са определени в профила на всяка стока в платформата CLEVERBOOK.NET.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET в профила на всяка стока в платформата CLEVERBOOK.NET.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата CLEVERBOOK.NET.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата CLEVERBOOK.NET преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата CLEVERBOOK.NET или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата CLEVERBOOK.NET имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им, доколкото в Общите условия не е предвидено друго.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET на адрес https://cleverbook.net/media/wysiwyg/PDF/prilojenie1.pdf и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на https://cleverbook.net/media/wysiwyg/PDF/prilojenie2.pdf и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане;

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

7. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

(3) Когато доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, всички разходи по връщането на стоките от Потребителя до Доставчика, са изцяло за сметка на Потребителя. Потребителят може да използва куриер по своя преценка за връщането на стоката, като всички разноски във връзка с връщането са изцяло за негова сметка.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 (7) При направен отказ от договора от Потребителя, Доставчикът му възстановява заплатената сума до 14 дена след получаване на върнатите стоки, по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания:

1. при върната и получена от Доставчика стока в изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на мерене, проби, носене, или други обстоятелства;

2. при наличие на приложена касова бележка за закупуването на стоката.

 

(9) В случай доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, на Потребителя се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в електронния магазин, когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките), в съответствие с чл. 12, ал. 4.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се, че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката. Стойността на бонус съдържанието не се възстановява на Ползвателя, но то подлежи на връщане заедно с основната стока.

(12) При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член, Доставчикът извършва преглед на стоката и може да откаже приемането й, ако установи, че върнатата стока е различна от доставената на Потребителя.

(13) Доставчикът има право да откаже приемането на стоката, ако поради системност в правенето на поръчки и отказването им през кратки интервали от време, както и при поръчка на необичайно голямо количество стоки от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност като Ползвател. В този случай Доставчикът полага добросъвестни усилия за установяване на обективната фактическа обстановка.

(14) Освен право на отказ, потребителят има право и на законова гаранция от 2 години за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от Закона за защита на потребителите.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е от 2 (два) до (5) работни дни от получаване на потвърждение за поръчката, като срокът може да бъде определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET.

(2) Ако Доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. (1) Доставката за територията на Република България се извършва чрез куриерска фирма и разходите по нея се поемат от Ползвателя, освен ако друго не е предвидено в тези Общи условия.

(2) Разходите за доставка на стоките до адрес, посочен от Потребителя, са в размер определен приблизително на уебсайта на Доставчика, в зависимост от избрания начин на плащане по банков път, картово разплащане или през e-Pay.

(3) Разходите за доставка на стоките до офис на куриера, посочен от Потребителя, са в размер, определен приблизително на уебсайта на Доставчика, в зависимост от характеристиките на стоката. В случай, че теглото на поръчаните стоки надвишава 2 кг, цената се определя според Общите условия на куриерската фирма.

(4) При поръчка на стойност над размер, определен в уебсайта на Доставчика, разходите за доставка се поемат от Доставчика. В случай на упражнено право на отказ от Потребителя, разходите за връщането на стоката се дължат, както е посочено в чл. 16, ал. 5 от Общите условия.

(5) В зависимост от обема и теглото на поръчаните стоки, Доставчикът има право да определи по-висока цена за доставка в съответствие с условията на куриера, за което се задължава да уведоми Потребителя.

Чл. 19. Доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на продаваните стоки.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 21. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и приложимата регулация на правото на Европейския съюз.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата CLEVERBOOK.NET има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET, в случай, че Ползвателят или Потребителят е избрал при регистрацията си тази опция. Съгласието на Ползвателя или Потребителя за получаване на електронни съобщения и бюлетин може да бъде оттеглено по всяко време, следва да бъде изрично обективирано в писмена форма.

(5) Със съгласието си с тези Общи условия, Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата CLEVERBOOK.NET има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET.

(6) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Ползвателя или Потребителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата CLEVERBOOK.NET има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, чрез бутон "Забравена парола".

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата CLEVERBOOK.NET, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

1. след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля или

2. след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля, или

3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://cleverbook.net/terms заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата CLEVERBOOK.NET. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата CLEVERBOOK.NET в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на CLEVERBOOK.NET и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата CLEVERBOOK.NET.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата CLEVERBOOK.NET се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата CLEVERBOOK.NET и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show . В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 15.11.2017 г.