„Клевър Бук“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Днес, 23.03.2017 г., „Клевър Бук“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, постигайки ключов стратегически успех за дружеството.

„Клевър Бук“ ще получи финансова помощ за разработка на комплексна софтуерна платформа за управление на отношенията с клиентите. Договорът беше подписан от Министерство на икономиката,  Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и е със срок на изпълнение 12 месеца. 

С изпълнението на проекта цели е оптимизиране на предлагането, продажбата и доставката на образователни дигитални и книжни продукти на местния и международния пазар.

 

Общият размер на проекта възлиза на 321300 (триста двадесет и една хиляди и триста) лв., от които финансовата помощ осигурена по ОП „Конкурентоспособност и иновации“ е  224910 лв. ( 70 % от Европейския фонд за регионално развитие и 30 % самофинансиране“)Обща информация: 
Процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ 
Проект номер: BG16RFOP002-2.002-0473-С01
Бенефициент: „Клевър Бук“ ООД 
Старт: 13.03.2017 
Край: 13.03.2018 
Инвестиция:321300.00 лв. 

За допълнителна информация страницата на процедурата.

Настоящият документ е създаден в изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.002-0473, " BG16RFOP002-2.002-0473-С01 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, с бенефициент „Клевър Бук“ ООД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, Специфична цел 2.2: „Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП“.


 

Други документи:

 

Обява за набиране на ценови предложения