Приказка - Зелена жаба, жълт лимон

Приказка - Зелена жаба, жълт лимон


Една приказка за различията и приятелството - победител в конкурса "Мамини приказки".


От върха на едно голямо лимоново дръвче се откъснал зрял, сочен жълт лимон и се търколил надолу по хълма до брега на реката. Там на сутринта преди развиделяване го срещнал един млад и зелен жабок и му се присмял:

-          Хей, ти защо си толкова жълт и смешен? Как ще се криеш с този жълт цвят от щъркелите, от совите и от бухалите? Махай се оттук, за нищо не ставаш!

Натъжил се лимонът, защото много искал да си има приятел:

-          Моля те, жабчо, нека да остана и да си поиграем!

-          Не, отивай си, не те искам, ти не си зелен и красив като мен! Освен това си кисел!!!

Тръгнал си разплакан бедният лимон… и внезапно от въздуха като стрела се спуснал голям щъркел с дълъг, дълъг клюн, гладен и свиреп!

Ужасил се нашият жабок, чудил се къде да се скрие, но бил далеч от реката, нямало нито храсти, нито листа. Свил се и зачакал щъркелът да го грабне.

В този миг обаче лимонът се хвърлил пред жабока, за да го защити, и както бил разплакан, киселите му лимонени  сълзи попаднали в очите на щъркела, който заплакал и отлетял далече, далече.

Жабокът бавно отворил очи, погледнал отдалечаващия се  щърк, погледнал и лимона и казал:

-          Благодаря ти, братко, че ме спаси…Сега разбирам, че сълзите могат да помагат, че жълтият цвят е също толкова прекрасен като зеления

и че дори различни, можем да бъдем приятели.

Ела на гости в моя дом и нека бъдем верни приятели!


Победител в конкурса "Мамини приказки".Още по темата:

Приказен сън

Конкурс "Мамини приказки"