Най-сериозните предизвикателства в работата на учителите - съкратена версия

Най-сериозните предизвикателства в работата на учителите - съкратена версия

Анкета за учители Клевър Бук

Създадохме анкета за някои от най-сериозните предизвикателства в работата на учителите, тъй като искаме да разберем повече за тяхното мнение. Целта ни беше да съставим списък с актуални проблеми и по възможност да извлечем ценни изводи от направените обобщения на получените резултати, които да бъдат интересни и полезни.

Анкетата се състои от 9 въпроса, с възможност за множествен избор на предложени отговори и/или опция като учители да добавят отговор. Ще покажем и резултатите от степенуването на трудността на всеки от деветте проблема по десетобална скала, които ще можете да видите на специален линк в края на статията.

Събрахме 102 попълнени анкети от учители. Първо ги попитахме дали и в кой етап сте класни ръководители и какъв е педагогическият им стаж:

 

 

 

Ето и отговорите на деветте избрани от нас проблема, които решихме да представим. Поради възможността в анкетата всеки учител да избере повече от един отговор, процентите представляват броя учители от цялата извадка, посочили всеки един от изброените отговори.

  1. Попитахме ги каква е средата, в която работят:

Най-много хора (44,1%) посочиха, че „Липсват осигурени рехабилитиращи механизми за справяне със стреса, създадени за учителите“. 38,2% са посочили - „Средата е твърде стресираща и не мога да я контролирам в степента, в която ми се иска“. 32,4% - „Не успявам да се възстановя психически и физически от натоварването в работата“. 16,7% не са съгласни с нито едно от горните твърдения.

  1. Проблеми, които срещат с поведението на учениците:

Голям процент от анкетираните (69,6%) избраха като водещ проблем „Лошо поведение вследствие на слаб родителски контрол“. 60,8% - „Пристрастеност към използване на дигитални устройства, гледане на телевизия, компютърни игри и употреба на социални мрежи“. 58,8% - „Учениците идват в училище с вече създадени лоши навици и лоша дисциплина“. 57,8% - „Липса на желание и мотивация за обучение от страна на учениците“. 2,9% не са съгласни с нито едно от горните твърдения.

  1. Предизвикателства в отношенията и комуникацията с родители:

Максимален брой участници (60,8%) избраха „Вменяване и прехвърляне на несъответни отговорности на учителите“. 57,8% - „Липса на въвлеченост в учебно-възпитателния процес от страна на родителите“. 48% - „Неоснователни изисквания към учителите“. 42,2% - „Нереалистични очаквания спрямо учителите“. 37,3% - „Намеса от страна на родителите в работата на учителя“. 34,3% - „Липса на достатъчно желание и полагане на усилия за разбиране на позицията на учителя“. 2,9% не са съгласни с нито едно от горните твърдения.

  1. Относно работата с документация:

Водещ отговор със 79,4% е „Излишна и прекомерна бумащина“. 37,3% - „Часове на работа извън норматив“. 5,9% не са съгласни с нито едно от горните твърдения.

  1. За качеството и количеството на учебния материал:

На първо място със 74,5% анкетираните избраха „Материалът не е съобразен със съвременните деца“. 52% - „Изпитите/тестовете не измерват адекватно знанията и напредъка на учениците“. 10,8% не са съгласни с нито едно от горните твърдения.

  1. Връзката между броя деца в клас и овладяването на дисциплината:

Най-голям брой гласове (87,3%) са дадени за: „Когато се съберат много деца с проблемно поведение, овладяването на дисциплината и реда понякога е изключително трудно“. 52% - „Трудност в работата, когато има няколко деца със СОП в класа, които имат необходимост от специфична подкрепа“. 30,4% - „Липсата на втори учител, който да бъде осигурен за постоянно пребиваване в помощ на учителя/класния ръководител, когато ситуацията в класа го изисква“. 2,9% не са съгласни с нито едно от горните твърдения.

  1. Ефективността на институциите, когато проблемна ситуация в работата налага тяхна намеса:

Общо 67,6% избраха „Когато има сериозен проблем с ученик или родител, компетентните институции нямат ефективни, работещи механизми, с които да въздействат и посредничат на ситуацията“. 61,8% - „Липса на механизми за ясно и обективно разграничаване на отговорността на страните при възникнал конфликт“. 8,8% не са съгласни с нито едно от горните твърдения.

  1. Подкрепа от ръководството:

Въпросът за подкрепа от ръководството се отличава с това, че най-голям брой анкетирани (39,2%) са посочили, че не са съгласни с нито едно от предложените твърдения. От друга страна, 37,3% смятат, че „Ръководството невинаги е на моя страна, когато имам сериозен проблем в работата с ученици или родители, и не се интересува достатъчно от моите проблеми“. 35,3% допълват, че „Атмосферата сред педагогическия колектив не създава усещане за подкрепа, синхрон и увереност във възможността за справяне с възникнали сериозни проблеми и неразбирателства с ученици и родители“.

  1. Общественото отношение към учителската професия и авторитет:

Челно място заема със 78,4% - „Отношението към учителите в обществото и сред родителите въздейства и върху отношението на самите ученици към авторитета на учителя“. 62,7% - „Учителите понякога са обект на вербална агресия, нападки и обвинения, което води до постоянно напрежение“. 60,8% - „На учителите се налага да се доказват и отчитат пред родителите, когато последните оспорват и не зачитат авторитета им“. 2% не са съгласни с нито едно от горните твърдения.

Като заключение можем да кажем, че по получените от учителите отговори с най-високи стойности (натиснете ТУК, за да разгледате пълната версия на проучването с още интересни данни от него), деветте предизвикателства от анкетата се подреждат по следния начин:

Претоварването с документация, за което се забелязва най-голямо единодушие и най-голям брой отговори по предложените опции; отношения с родителите на второ място; дисциплина в клас; поведение на учениците; обществена подкрепа; натоварване и стрес в работната среда; подкрепа от институции – като има известен брой отговори и на противоположния полюс; количество и качество на учебния материал и подкрепа от ръководството, като интересно при последното е, че също има резултати в двете крайности – малко под 2/3 от всички анкетирани смятат подкрепата от ръководството и атмосферата сред педагогическия колектив за голямо предизвикателство, а малко над 1/3 не смятат, че са изправени пред такова.     

На този ЛИНК можете да разгледате пълната версия на проучването с още интересни данни от него.

Още по темата:

Най-сериозните предизвикателства в работата на учителите - пълната версия

9 неща, с които учителите биха искали родителите да са наясно

Напред, науката е слънце