Най-сериозните предизвикателства в работата на учителите - пълна версия

Най-сериозните предизвикателства в работата на учителите - пълна версия

Ето и отговорите на деветте избрани от нас проблема, които решихме да представим пред Вас. Поради възможността в анкетата всеки учител да избере повече от един отговор, процентите представляват броя учители от цялата извадка (102 души), посочили всеки от изброените отговори. Тук ще видите и някои идеи и коментари, които получихме от Вас. Както Ви обещахме, тук ще видите и резултатите от степенуването на трудността на всеки от деветте проблема по десетобална скала.

 

  1. Каква е средата, в която работите?

44,1% -„Липсват осигурени рехабилитиращи механизми за справяне със стреса, създадени за учителите“

38,2% са посочили - „Средата е твърде стресираща и не мога да я контролирам в степента, в която ми се иска“

32,4% - „Не успявам да се възстановя психически и физически от натоварването в работата“

16,7% - „Не съм съгласен/а с нито едно от горните твърдения“

Под 6% са допълнили следните отговори: че има прекомерна административна работа; че имат възможност за релаксиране най-вече през ваканциите; че имат проблем с получаване на обаждания от родители през късните часове от деня; че средата зависи от директора и др.

  1. Какви проблеми срещате с поведението на учениците?

 

69,6% - „Лошо поведение вследствие на слаб родителски контрол“

60,8% - „Пристрастеност към използване на дигитални устройства, гледане на телевизия, компютърни игри и употреба на социални мрежи“

58,8% - „Учениците идват в училище с вече създадени лоши навици и лоша дисциплина“

57,8% - „Липса на желание и мотивация за обучение от страна на учениците“

2,9% - „Не съм съгласен/а с нито едно от горните твърдения“

Под 4% са допълнили следните отговори: че са съгласни с всички изброени отговори; че има липса на осъзнато родителство и емоционална интелигентност; че учениците са твърде уверени в собствената си правота във всяка ситуация и др.

  1. Какви предизвикателства срещате в отношенията и комуникацията си с родителите?

60,8% - „Вменяване и прехвърляне на несъответни отговорности на учителите“

57,8% - „Липса на въвлеченост в учебно-възпитателния процес от страна на родителите“

48% - „Неоснователни изисквания към учителите“

42,2% - „Нереалистични очаквания спрямо учителите“

37,3% - „Намеса от страна на родителите в работата на учителя“

34,3% - „Липса на достатъчно желание и полагане на усилия за разбиране на позицията на учителя“

2,9% - „Не съм съгласен/а с нито едно от горните твърдения“

Под 3% са допълнили следните отговори:  че има родители, които са въвлечени в работния процес и помагат много във всяко начинание; че се наблюдава незаинтересованост от страна на родителите; че са съгласни с всички изброени отговори и др.

  1. Какво мислите относно работата Ви с документация?

79,4% - „Излишна и прекомерна бумащина“

37,3% - „Часове на работа извън норматив“

5,9% - „Не съм съгласен/а с нито едно от горните твърдения“

Под 6% са допълнили следните отговори: че документацията е най-много при класните ръководители; че за съжаление документацията се оказва по-важна от самата работа в часовете; че документацията е в рамките на нормалното и че не е много и др.

  1. Какво мислите за качеството и количеството на учебния материал?

74,5% - „Материалът не е съобразен със съвременните деца“

52% - „Изпитите/тестовете не измерват адекватно знанията и напредъка на учениците“

10,8% - „Не съм съгласен/а с нито едно от горните твърдения“

Под 5% са допълнили следните отговори: че няма достатъчно време за преговор на изучения материал; че са необходими повече часове за усвояване на знанията; че има твърде много излишен материал без практическа насоченост, който не предполага креативност и творчество, а зубрене; че най-важен е начинът, по който детето достига до знанията и възможността да ги приложи чрез упражнение и др.

  1. Какво мислите за броя деца в клас и овладяването на дисциплината в класната стая?

87,3% - Когато се съберат много деца с проблемно поведение, овладяването на дисциплината и реда понякога е изключително трудно“

52% - „Трудност в работата, когато има няколко деца със СОП в класа, които имат необходимост от специфична подкрепа“

30,4% - „Липсата на втори учител, който да бъде осигурен за постоянно пребиваване в помощ на учителя/класния ръководител, когато ситуацията в класа го изисква“

2,9% - „Не съм съгласен/а с нито едно от горните твърдения“

Под 6% са допълнили следните отговори: че много деца нямат навици за самообслужване още от детската градина; 15-18 общ брой ученици в клас би било по-добре за ефективността на учебния процес; необходими са по-строги правила за нарушаване на дисциплината в час; основен проблем е овладяването на дисциплината на децата без СОП, поради проблеми с възпитанието и др.

  1. Какво мислите за ефективността на институциите, когато проблемна ситуация в работата Ви налага тяхна намеса?

67,6% - „Когато има сериозен проблем с ученик или родител, компетентните институции нямат ефективни, работещи механизми, с които да въздействат и посредничат на ситуацията“

61,8% - „Липса на механизми за ясно и обективно разграничаване на отговорността на страните при възникнал конфликт“

8,8% - „Не съм съгласен/а с нито едно от горните твърдения“

  1. Какво мислите за подкрепата от ръководството?

39,2% - „Не съм съгласен/а с нито едно от горните твърдения“

37,3% - „Ръководството невинаги е на моя страна, когато имам сериозен проблем в работата с ученици или родители, и не се интересува достатъчно от моите проблеми“

35,3% - „Атмосферата сред педагогическия колектив не създава усещане за подкрепа, синхрон и увереност във възможността за справяне с възникнали сериозни проблеми и неразбирателства с ученици и родители“

Под 6% са допълнили следните отговори: че се чувстват подкрепени в работата си; че работят в страхотен колектив, в който действията на всички са насочени от мисълта за развитието на всеки ученик; че е от изключителна важност каква е средата от колеги и дали директора застава зад учителите в училището и др.

  1. Какво мислите за общественото отношение към учителската професия и авторитет?

78,4% - „Отношението към учителите в обществото и сред родителите въздейства и върху отношението на самите ученици към авторитета на учителя“

62,7% - „Учителите понякога са обект на вербална агресия, нападки и обвинения, което води до постоянно напрежение“

60,8% - „На учителите се налага да се доказват и отчитат пред родителите, когато последните оспорват и не зачитат авторитета им“

2% - „Не съм съгласен/а с нито едно от горните твърдения“

Под 3% са допълнили следните отговори: в медиите често се обсъждат учителските заплати, за разлика от останалите браншове, с което негативно се настройва обществото към учителското съсловие; учителят е превърнат в „аниматор“, особено в начален етап, с основна цел да се грижи децата да си прекарват приятно и др.

 

 

Още по темата:

Най-сериозните предизвикателства в работата на учителите - съкратена версия

Най-добрият учител в света - 58 ученика и 1 компютър

Трябва ли да е така? Писмото на един учител