Процедура по изпълнение на Проект – BG16RFOP002-2.002-0473-C01 “Целеви инвестиции за подобряване на мениджърския капацитет и общата конкурентоспособност на "Клевър Бук" ООД"

Процедура по изпълнение на Проект – BG16RFOP002-2.002-0473-C01 “Целеви инвестиции за подобряване на мениджърския капацитет и общата конкурентоспособност на "Клевър Бук" ООД"

Европейски фонд за регионално развитиеКлевър БукОП Иновации и конкурентоспособност

Процедури за избор на изпълнител

 

Избор на доставчик за услуги по разработка, доставка и въвеждане в експлоатация на комплексна система за управление на работа с клиенти

 

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.002-0473-C01 “Целеви инвестиции за подобряване на мениджърския капацитет и общата конкурентоспособност на "Клевър Бук ООД” с настоящото обявление каним всички заинтересовани страни да се запознаят с обявената от компанията процедура за подбор на доставчик на софтуерна система за управление на работата с клиенти.

Основната цел, която си поставя ръководството на компанията с изпълнението на тази дейност от проекта е да развие и укрепи управленския си капацитет, използвайки предимствата на информационните и комуникационните технологии с оглед подобряване на експортните предимства на компанията за излизането й на международния цифров и книжен пазар на образователни продукти. По този начин ще се създадат благоприятни условия за ускорен растеж на фирмата и ще се повишат конкурентните й предимства в един динамичен и непрестанно развиващ се сектор с висока добавена стойност.

За целта сме предвидили инвестиция в специализирани услуги по разработка на цялостна многофункционална CRM система с иновативни модули за управление на отделните сегменти от работата с клиенти, които ще допринесат за подобряване и оптимизация на организационната структура и процесите в компанията. Така ще се подпомогне постигането на една от важните стратегически цели - в условията на ускорено нарастване на обема на информацията в съвременното образование да развиваме компанията с устойчив ръст, като следствие от усилията ни по създаване на качествена и атрактивна продукция, насочена към образователния пазар.

 

Пълната документация, включително спецификация, методика за оценка, договори и др. могат да бъдат свалени от следния адрес: покана, технически спецификации, методика, примерна оферта, декларация, договор, изисквания към офертите, образец банкова гаранция

 

За допълнителна информация ползвайте формата за контакт, посетете информационната система ИСУН, или сайта eufunds.bg, където също е публикувана процедурата.

Крайният срок за подаване на оферти е 00 ч. на 26.08.2017 г. през ИСУН. Отварянето на офертите ще се извърши на 28.08.2017 г. от 9 и 30 в офиса на компанията, намиращ се на адрес :

Ул. "Неделчо Бончев" №10, офис 14. София

Настоящият документ е създаден в изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.002-0473-C01 “Целеви инвестиции за подобряване на мениджърския капацитет и общата конкурентоспособност на Клевър бук ООД” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.